ارائه خدمات شنبه تا پنج شنبه ۹ الی ۲۱

ارائه خدمات همه روزه بدون تعطیلی ۹ الی ۲۱

دپارتمان مشاوره تغذیه

نام و نام خانوادگی: منا جاسمی زرگانی مقطع تحصیلی: دکتری روانشناسی سلامت عضو سازمان نظام روانشناسی، شماره پروانه4025 عضو انجمن روانشناسی ایران عضو موسسه (The mindfulness-based eating awareness training) از کالیفرنیا ودارای مدرک بین المللیMB_EAT سوابق آموزشی: مدرس دانشگاه دانش البرز،گروه روانشناسی مربی توسعه فردی در پژوهشکده مبین همکاری با بنیاد دانشگاه شریف درطرح آموزش […]