ارائه خدمات شنبه تا پنج شنبه ۹ الی ۲۱

ارائه خدمات همه روزه بدون تعطیلی ۹ الی ۲۱

دکتر مریم رفعتی

دکتر مریم رفعتی

دکتر مریم رفعتي دکترای روانشناسی تربیتی  /کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی /کارشناسی روانشناسی بالینی   سوابق فعالیت های آموزشی، اجرایی و مشاوره ای دکتر مریم رفعتی: فعالیت در آموزش و پرورش و بهزیستی به عنوان معلم، معاون آموزشی و مدیر مدرس دانشگاه مسئول دفتر مشاوره دانشکده خبرو واحدهای گوناگون دانشگاه جامع عضو کمیته علمی تخصصی مشاوره […]