ارائه خدمات شنبه تا پنج شنبه ۹ الی ۲۱

ارائه خدمات همه روزه بدون تعطیلی ۹ الی ۲۱

همکاران نیک اندیشان

بیتا باوادی

بیتا باوادی

  • سوابق کاری:
ا بالینی، کارشناسی روانشناسی کارشناسیبالینی و روانشناسی رشددکترای
بالینی روانشناسی تخصصی

روان نظام سازمان عضوشماره پروانه مشاوره و شناسی
6515
کوتاه فردی/روانکاوی پویشی رواندرمانیمدت(پانیک، و اضطرابی اختلالات درمان
افسردگی،مشکلات و تغذیه اختلالات وسواسی، ارتباطی،اختلالات و مشکلات شخصیتی
معده سایکوسوماتیک(مشکلات قلبی، اختلالات جنسی، خواب،مشکلات
دستگاه و ای روده
بزرگسالان نوجوانان و روانی) در علت با تنفسی)

مشکلا مان در در سکستراپیستت جنسی

شناختی درمانگر
رفتاریمذکور) های حوزه (در
درمانگر
ABAاتیسم) طیف اختلال و عصبی رشد در اختلالات (رفتار درمانی
و اموزشی اجرایی سوابق از ای گزیده
تخصصی درنیان کلینیک فوق در /روانکاوی فردی پویشی رواندرمانگر
در روانکاوی فردی/ پویشی رواندرمانگرایران کلینیک مهر
بوستان. حاد بیمارستان روانپزشکی بخش ، روانشناسی بالینی
بالینی روانشناسیمعلو شدت و نوع تشخیص پزشکی کمیسیونسازمان لیت
بهزیستی.

بالینی روانشناسیبهزیستی سازمان پزشکی معافیت شوراینظام سازمان و
وظیفه.

در حوزه روانشناسی بالینی. بهزیستی توانبخشی
سازمان در استان سطح در نخاعی ضایعه بیماران سازی توانمند طرح دبیر
بهزیستی.

سازمان اجتماعی های آسیب از پیشگیری حوزه در بالینی روانشناس
بهزیستی.

بالین روانشناسموادمخدرو از پیشگیری حوزه در یهمکاریستاد با
با مواد مخدر. مبارزه
  • سوابق آموزشی:

پزشکی علوم واحد اسلامی آزاد دانشگاه استاد
مدرسجهاد سازماندانشگاهی دانشگاهتهران.
دانشگاهي علوم جهاد سازمان در تدریس و همکاریبهشتی شهید پزشكي.
برگزارکنندهدرمانی گروهسرطان تحقیقات مرکز در آموزشی کارگاههای و
بهشتی. شهید پزشکی علوم دانشگاه

مدرسدر بهزیستی مربیاندرمانی، خانواده فرزندپروری، های کارگاه
زندگی های مهارت اعتیاد، درمانی گروهاجتماعی های آسیب از پیشگیری و
سازمان بهزیستی. در

کارگاه مدرس و مدت کوتاه پویشی درمانگر و بالینی روانشناسهای
ایران. مهر روانشناسی و مشاوره مرکز در روانشناختی

رواندرم روان رویکرد با بالینی رواندرمانگر و شناسکوتاه پویشی انی
تخصصی فوق کلینیک در مدتدرنیان.

پژوهشی و علمی های فعالیت از ای گزیده

به زندگ کتاب بازگشتی،پ نشریماندانش،1397
شناختی درمان اثربخشیبر الگوی مبتنی رفتاری8بهبود بر کَش مرحله
ز روانشناختی بهزیستیپستان به سرطان مبتلا نان،فصلنامه بیماریهای
پستان
1394
اثربخشیرویکردگروه درمانیمعنویافزا بریشمیزانکیفیتزندگیو
پستان سرطان سلامت روان زنان مبتلا به

مطالعات د مجله بهشتي شهید پزشکي علوم دانشگاهینروان. سلامت و
1395.
اثربخشیشناخت درمانیرفتاریمبتنیبر الگوی8بهبود بر کَش مرحله
تصویرتنو بهزیستیروانشناختیسرطان پستا به مبتلا زنانن،همایش¬بین¬
المللیروانشناسیترب علوم ویتی
1397
طرح: داوریاثربخشیدرمان گروه آموزشیمبتنیپذ بریرشو تعهد(actبر )
افزایشپذ انعطافیریروانشناختی،راهبردهایتنظیمشناختیهیجانو
روانپزشک کاهش نشانگانیپستان سرطان به مبتلا زنان،مرکز تحقیقات
پزشک علوم دانشگاه سرطانیشهیدبهشتی

طرح: داوریاثربخشیمبتن درمانیذهن آگاه بریک بریفیتهوش خواب
هیجانیبیمارانب پستان سرطان مبتلا بهیمارستانشهداییتجریش،مرکز
تحقیقاتدان سرطانعلوم پزشک شگاهیشهیدبهشتی

Effectiveness of problem solving training on conflicts Between parentchild to third grade
students of guidance school of Izeh city
JOURNALOF BEHAVIORAL SCIENCES IN ASIA
April, 2015

آموزشی گذرانده شده های دوره و ها کارگاه از ای گزیده

سوپروایزرistdpدکتر ،هاو دلابیه تن ژوزت
درمانمبتن وسواس اختلالیبر رویکردو بازدار مواجههیپاسخ( ازERP)))
دکترمحمود علیلو
1391
هیپنوتیزمه ویپنوتراپی،بهشت محمد دکتریان1392
آموزشسکس تراپی،آموزشجنس اختلالات درمانی،رمضان آرش دکتری1392
Workshop on Supportive Expressive Therapy in Cancer

/
1392Dr.patricia Fobair & Dr.Kermany Ranjbar،Shaheed Beheshty University Of
Medical Scienc

دوره جامعدرمانگر تربیتISTDPدکتر نظارت تحت پیشرفته و مقدماتی
آقایی حامد علی
1396/1397/1398.

دورهجامع رواندرمانگریپویشیو کوتاه مد فشردهت،دکترمهدیرضا
سرافراز
1395

دورهمقدماتی(عملیترب )یتISTDPدرمانگری،دکترمهدیرضا سرافراز1395
دورهپیشرفته(عملیترب )یتدرمانگریISTDPدکترمهدیسرافراز رضا1395
دورهتکمیلیتربیتدرمانگریISTDPمهد دکتریسرافراز رضا1396
دورهآسیبشناسیروان اختلالاتیاز دیدگاهروانپویشیرو بایکردISTDP
دکتر مهدیسرافراز رضا
1396
دورهارز آزمونیابیشخص جامعیتیSWAP،مهد دکتریسرافراز رضا1396
دوره جامع درمانگری،درمانشناختيرفتاري،دکترحمیدپورشریفی1396/1391
دورهدرمانگریروش بهABAیگاهرفتاریعصب اختلالات رشد دریاختلال و
طیفاتیسم)،دکترصمدی
1397
غ درمان مقدماتیرداروییمصرف سوءو موادیژهروانشناسان(MMT،)جمعی
ازمدرساندانشگاهعلوم
1397بهزیستیوتوانبخشی
دوره آموزشیمصاحبهانگیزشی،دکترحمیدپورشریفی1392
مداخلهخودکش در بحرانی،دکترحمیدپورشریفی1391
دورپیشرفت رواندرمانگریistdpاقای حامد دکتر ،
سوپروایزرistdpهاو دلابیه

3.4/5 - (7 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *